top of page

DANSK KIRKESANGS ÅRSSKRIFT 1940-2013


Indeks over Dansk Kirkesangs Årsskrift pdf

Klik på årstallet for at hente årsskriftet


1940

Chr. Welding: Thomas Laub

Mogens Buch: Iagttagelser og Betragtninger vedrørende Orglets Funktion i Gudstjenesten samt nogle Bemærkninger om dets Plads i Kirkerummet

Harald Vilstrup: Lidt om den ældste kristne Salmedigtning


1941

Gunnar Pedersen: Oversigt over ”Kyries” og ”Glorias” Historie fra Oldkirken til vore Dage

Knud Jeppesen: Korsangen i Kirkens Tjeneste

Jens Peter Larsen: Gudstjeneste og Salmevalg


1942

Mogens Buch: Nogle Ord om ”Samfundet Dansk Kirkesang” og dets Arbejde

Knud Jeppesen: Om Udførelsen af ældre Vokalmusik

Harald Vilstrup: Den oldkirkelige og middelalderlige latinske Salmedigtning


1943

Gunnar Pedersen, Johannes Schepelern, Kristen Ejner Skydsgaard, Harald Vilstrup: Forslag til En

dansk Højmesseliturgi

Arthur Arnholtz: Brorsons Svanesang

Jens Peter Larsen: Omkring Povl Hamburgers Laub-Biografi


1944

Harald Vilstrup: Salmebogssagen

Peter Thomsen, Mogens Wöldike: Orgelchoraler til Kirkeaaret


1945-46

Povl Hamburger: Om Laubs Rekonstruktioner af de gamle Kirkemelodier

Jens Peter Larsen: Laubs Melodiredaktioner og Ord/Tone-Problemet

Mogens Wöldike: Nogle Problemer ved Udførelsen af ældre Musik


1947

Jens Peter Larsen og Mogens Wöldike: Dansk Kirkesang 1922-1947

Thomas Laub: Et Brev til en Ven

Thomas Laub: Liturgisk Sang og Vise-Sang

Harald Vilstrup: Lammets Brud

Harald Vilstrup: Aften-Sang

Henrik Glahn: Om Reformationstidens Salmemelodier og deres Rytme

Jakob Videbæk: Erindringer fra Sommermøderne gennem 25 Aar i Samfundet Dansk Kirkesang

Fortegnelse over sommermøder, publikationer m.m. 1922-47

1948-49

Harald Vilstrup: Drag ind ad dine porte (En salme og tre digtere)

Jens Peter Larsen: Litaniet i den danske kirke

Gunnar Pedersen: Bibelske psalmer i nutidsbrug


1950-51

Søren Sørensen: Heinrich Schütz

Ethan Rosenkilde Larsen: Om orgelkoralen og dens stilling i det kirkelige orgelspil i dag

Harald Vilstrup og Henrik Glahn: Den åndelige vise ”Jeg vil mig Herren love”


1952

Mogens Wöldike: Nogle tanker på Thomas Laubs 100-års dag

Svend Aage Nielsen: Form og indhold i gudstjenesten

Harald Vilstrup: Salmedigteren Paul Gerhard

Ulrich Teuber: Claude Goudimel som psalmekomponist

Henrik Glahn: De danske kyriesalmer i historisk, tekstlig og musikalsk belysning


1953-54

Mogens Wöldike: Det udvidede litani i den nye salmebog

Gunnar Pedersen: Aftensangsgudstjenesten

Harald Vilstrup: Et par gamle salmer om død, opstandelse og evigt liv

Henrik Glahn: Om melodierne

Søren Sørensen: Johann Hermann Schein's ”Opella nova”. Koralkantatens indvarsling

Henning Bro Rasmussen: William Byrd's og Orlando Gibbon's anthemkompositioner. Med en

indledning om den anglikanske tidesang


1955

Jens Peter Larsen og Mogens Wöldike: Melodihenvisningsliste

Harald Vilstrup: Om vurderingen af Thomas Kingos salmer

Gunnar Pedersen: Omkring nadverritualet


1956

Christian Thodberg: Liturgi og kirkesang i den græske kirke

Harald Vilstrup: Tre åndelige sange

Jørgen Schultz: At ”glemme sin trængsel og more sin længsel”


1957

Erik Dal: Vore folkevisemelodier. Thomas Laubs synspunkter og deres revision

Inger-Hanne Stenderup Jensen: Johann Crüger og hans kirkemelodier

Harald Vilstrup: Nye salmer (K. L. Aastrup)


1958-59

Bo Lundgreen: Helligånds-organisten Christian Geist

Jørgen Schultz: Maria hun er en jomfru reen

Henrik Glahn: Om melodien til ”Maria hun er en jomfru reen”

Harald Vilstrup: Gudstjenestens lovsang”

Arthur Arnholtz: Gammel og ny folkelighed. Folkesang og fællesskab

Gunnar Pedersen: Danske Messebøger fra reformationstiden


1960

Harald Vilstrup: Tomhed og fylde – Udvalgte salmer og bibelske digte 1937-1957


1961-62

Mogens Wöldike: Tale ved afsløringen af Minderuden for Thomas Laub i Helligåndskirken

Christian Thodberg: Liturgi og teologi

Jørgen Schultz: To salmer om ”Guds underlige veje”

Henrik Glahn: Om melodierne

Harald Vilstrup: Den sønderjydske indsats for dansk salmedigtning. Om H. Hejselbjerg Paulsens disutats: ”Sønderjydsk Psalmesang 1717-1740”

Søren Sørensen: Monteverdis kirkemusik

Jens Peter Jacobsen: Mogens Pedersøn


1963-64

Søren Sørensen: Dansk Kirkesang i går og i dag

Lars Bülow Davidsen: Melodistoffet i Arrebos psalter

Harald Vilstrup: En bøn for gamle folk, og om den kristelige kirkes alderdom

Jørgen Schultz: Gudstjeneste og salmevalg

Torben Schousboe: Nye koralbøger (om Nordisk Koralbog 1961 og Tillägg til Den svenska Koralboken 1963)


1965-66

Christian Thodberg: Den græske tidebøn

Mogens Helmer Pedersen: Kingosangen i folkelig dansk tradition

Kamma Wedin: Komponisten til ”Dejlig er den himmel blå”. Omkring nogle optegnelser af A. P. Berggreen vedrørende Vartov-sangen

Jørgen Schultz: Med munden fuld af jord (om K. L. Aastrups salmer)

Torben Schousboe: Index til Dansk Kirkesangs Årsskrift m.m. 1924-1966


1967-68

Henrik Glahn: På Mogens Wöldikes 70-årsdag

Mogens Wöldike: Erindringer om Laub og Carl Nielsen

Erik Dal: Mellem Sthen og Kingo. Salmer i Den Danske Salmebog, som er fremkommet i danske salmebøger c. 1600-1680

Poul Nielsen: Kirke og musikalsk modernisme. Et dogmatisk essay

Harald Vilstrup: Fordømt og frelst (Digte over Luther-tekster)

Jørgen Schultz: Om tolkning af gudstjenestens salmer

1969-70

Erik A. Nielsen: ”Den allerlifligste Musica”. Teologi og æstetik i Hans Thomissøns Salmebog 1569

Erik Dal: Text af Brorson, Melodi af Laub. Salmegennemgang på Dansk Kirkesangs årsmøde

Christian Thodberg: ”Alt står i Guds Faderhånd” og ”Op til Guds hus vi gå”. Belyst ud fra forholdet mellem Grundtvigs prædikener og hans salmer i sommeren 1856

Henrik Glahn: Om melodierne til ”Alt står i Guds Faderhånd”

Torben Schousboe: Barn af huset –? Nogle tanker og problemer omkring et utrykt forord til Carl Nielsens ”Salmer og Aandelige Sange”


1971-72 (Jubilæumsnummer)

Thomas Laub: ”Kunde jeg i trofast stræben” (digt)

Jørgen Brincker: To sange af Thomas Laub

Jørgen I. Jensen: Musikalsk isolation og gudstjenstligt fællesskab i Laubs to tidlige skrifter

Gunnar Pedersen: Dansk Kirkesang og den liturgiske udvikling

Jens Peter Larsen: Koralbøger og koralbogsproblemer siden Laubs ”Dansk Kirkesang” 1918

Povl Hamburger: Den danske vægtermelodis historie. En kritisk-sammenfattende redegørelse

Søren Sørensen: Hvem har skrevet den romantiske melodi til ”Herren han har besøgt sit folk”?

Christian Thodberg: ”De Levendes Land” og prædikenerne sommeren 1824. Prædiken og salme hos Grundtvig I

Christian Thodberg: Årsskiftet 1839-40 og salmen ”Vor Herre! til dig maa jeg tye”. Prædiken og salme hos Grundtvig II

Fortegnelse over sommermøder, publikationer m.m. 1948-72


1973-74

Harald Vilstrup: Den klassiske (oldkirkelige og middelalderlige) latinske hymne på baggrund af Den danske tidebog

Christian Thodberg: Prædiken og salme hos Grundtvig III: Omkring Sang-Værkets 1. bind 1836/37

Erik A. Nielsen: Tag det sorte kors fra graven. En fortolkning

Helge Skovmand: Thomas Laub og de laubske melodier

Søren Sørensen: Om kirkesangen i Slesvig-Holsten siden reformationen

John Bergsagel: Hovedlinjer i engelsk kirkemusik indtil Vaughan Williams


1975-76

Thomas Laub: ”Ih se dog, – forår i Februar”

Børge Ørsted: Thomas Laub på orgel- og pinebænken i Holmens kirke

Henrik Glahn: ”I Jesu navn” – en gammel visemelodi med mange udløbere

Ea Dal: Omkring Schiørrings tyske koralbog. Facsimile af meloditillægget til Guldbergs salmebog 1778 med kildefortegnelse ved Henrik Glahn

Christian Thodberg: Om ”Jesus, hvor er du dog henne”

Henrik Glahn: Om melodien til ”Jesus, hvor er du dog henne”

Torben Schousboe: Ny facsimile-udgave (N. Schiørring: Kirke-Melodierne og Coral-Bog 1783)


1977-78

Jørgen I. Jensen: Gensyn med ”Musik og kirke”. Nogle teologiske og musik-kulturelle perspektiver

Christian Thodberg: Om ”Du Herre Krist”. En salme af Sthen i en ny bearbejdelse

Henrik Glahn: Om melodien til ”Du Herre Krist”

Søren Sørensen: Salmesang i grænselandet efter 1864. Om Prahl og Heinebuchs melodi-samling (1892 og 1895) til den dansk-slesvigske salmebog


1979-80

Søren Sørensen: Messemelodier og messetoner – deres baggrund, historie og aktuelle status

Olav Andersen, Henrik Glahn, Gunnar Pedersen, Torben Schousboe, Søren Sørensen og Christian Thodberg: ”Månedens salme” – 30 salmer i tekst og melodi


1981-82

Henrik Glahn: Nogle genudgivelser fra ældre dansk salmesang: Melodistoffet i ”Pontoppidans salmebog” 1740/1742 og ”Udvalgte Psalmer” – en anonym dansk salmesamling fra 1738

Bent Noack: Baggrunden for salmen ”Kommer sjæle dyrekøbte”

Erik Ransby: Tilblivelsen af Thomas Laubs kirkesangsreform


1983-84

Jens Peter Larsen: Grundtvigs salmemelodier

Christian Thodberg: Digtet ”De Levendes Land” belyst ud fra Grundtvigs prædikener og den bibelske poesi

Torben Schousboe: ”Dit syngende folk...”. Om melodierne til Grundtvigs salmer og sange

Henrik Fibiger Nørfelt: Henrik Rung og den grundtvigske kirkesang

Jørgen I. Jensen: Laub var grundtvigsk teolog

Søren Sørensen: Carl Nielsen om Thomas Laub

Henrik Glahn: Den gamle melodi til ”Rejs op dit hoved”


1985-88

Henrik Glahn: Jens Peter Larsen og dansk kirkesang

Søren Sørensen: Mogens Wöldike og dansk kirkesang

Christian Thodberg: Gudstjeneste og folkelighed

Betty Højgaard: ”Krist lå i dødens bånd i nat”

Christian Thodberg: ”Guds Søn kom selv til Jordans flod”

Henrik Glahn: Melodierne til ”Christ lag in Todesbanden” og ”Christ unser Herr zum Jordan kam”


1989-93

Christian Thodberg: Grundtvigs græske vækkelse og Sangværket

Peter Thyssen: ”Kling hver gammel kirke-salme, som du først var gjort i går”. Om kirke, kunst og samtid

Hanne Tougaard og Peter Thyssen: Enigheden og afstanden mellem Thomas Laub og Carl Nielsen i deres syn på salmemelodier

Henrik Glahn: Indledning til Otto Kades breve til Thomas Laub

Henrik Glahn: Otto Kades breve til Thomas Laub 1889-1898 – oversat og kommenteret


1994

Erik Skyum-Nielsen: Moderne salmer

Karen Horsens: Gamle og nye salmer

Arne Berg: Hvad er en god salmemelodi?

Christian Thodberg: Er Laub kommet for at blive?

Carsten Bach-Nielsen: Fra Siunge-Kor til Svane-Sang

Peter Thyssen: Var Brorson pietist?


1995

Bine Bryndorf: ”Syng Herren en ny Sang” – betragtninger og overvejelser over musikken i gudstjenesten

Henrik Glahn: Nogle breve mellem Thomas Laub og P. E. Lange-Müller (om Rådhus-klokkerne med mere)

Peter Thyssen: Bach, Laub og kirkemusikken

Bine Bryndorf og Peter Thyssen: ”For kendere og liebhavere...” – Johann Sebastian Bachs Clavier Übung 3. Teil


1996

Lisbeth Lindegaard: Koralernes betydning og det musik-teologiske samspil i Johann Sebastian Bachs Johannes Passion

Christian Thodberg: Salmevalget i den danske gudstjeneste i tiden før Kingos Salmebog

Peter Thyssen: Salmer i originalversion – En hymnologisk kommentar til salmebogskommissionens statusrapport 1996

Henrik Glahn: Om musikken i salmebogskommissionens statusrapport – En kritisk vurdering


1997 (Jubilæumsnummer)

Stiftelsen af Samfundet Dansk Kirkesang 1922

Niels Møller: Københavns Drengekor og Dansk Kirkesang

Hans Nyholm, Walther Börner, Heinrich Hildebrandt-Nielsen: Veteranerne ser tilbage

Henrik Glahn: Laubs udvikling frem mod kirkesangsreformen

Peter Thyssen: Carl von Winterfeld – et forbillede for Thomas Laub

Christian Thodberg: Grundtvig og den danske gudstjenestetradition i internationalt perspektiv

Jens Lyster: Hans Christensen Sthen som kontrafakturdigter

Christian Thodberg: Om ”Vor Herre! til Dig maa jeg tye”

Peter Weincke: Kirkemusik og orgelkultur. Om Det danske Orgelselskabs jubilæumspublikation


1998-99

Christian Thodberg: K. L. Aastrup – den danske salmedigter i det 20. århundrede

Henrik Glahn: H. O. C. Zincks koralbog 1801 – nogle tilføjelser til facsimileudgavens efterskrift

Mette Krogholm Pedersen: Hvornår er tekst og melodi i vellykket samspil?

Peter Thyssen: Grundtvig-salmerne i salmebogen

Peter Thyssen: Om gudbilledlighed og evighed. To nye Grundtvig-salmer


2000

Christian Thodberg: Salmebogens nødvendighed i den lutherske gudstjeneste

Peter Thyssen: Salmebogen som brugsbog

Jesper Høgenhaven: Kingo i salmebogen – levende tradition og konstrueret ”autenticitet”

Karen Horsens: Hvad forstår man ved at forstå?

Henriette Bacher Lind: Billedbrugen i moderne salmer

Henrik Glahn: Om salmebogsforslagets ”nye” melodier til ”gamle” salmer

Christian Thodberg og Peter Thyssen: Brorson-salmerne i Forslag til ny salmebog


2001-2004

Henrik Glahn: Søren Sørensen

Heinrich Hildebrandt-Nielsen: Hans Nyholm

Peter Thyssen: Den nye salmebog – 1 år efter

Stefan Lamhauge Hansen: ”I et kys kan alt udtrykke” – Salmebogen mellem poetisk sanselighed og forståelighed

Henriette Bacher Lind: Der må være en grænse! – Om de folkelige krav og den kirkelige imødekommenhed

Peter Weincke: Nyt lys over Hans Thomissøns messetoner fra 1569

Lotte Vibe Pedersen: Musik og teologi i Johann Sebastian Bachs ”Orgelbüchlein”

Anmeldelser:

Thomas Viggo Pedersen: Henrik Glahn: Salmemelodien i dansk tradition 1569-1973

Peter Weincke: Peter Ryom: Kirkemusikleksikon

Michael Hemmingsen: Gerhard Pedersen og Erik Ågård: Salmer til kirkeåret. Forslag til salmevalg ved kirkeårets gudstjenester


2005

Michael Hemmingsen: Præstens salmer eller præstens salmevalg?

Henrik Palsmar: Genhør med Thomas Laub

Peter Thyssen: Thomas Laub – samvittigheden i den danske kirkesang

Henrik Glahn: Musik og kirke – en hidtil utrykt Laub-artikel

Henrik Glahn: De ældre melodier i Thomas Laubs reformsamlinger og deres betydning i nutidens kirkesang

Peter Weincke: Laub-receptionen i Koralbog til Den Danske Salmebog 2003

Jakob Lorentzen: Praktisk-musikalske erfaringer med Laubs salmemelodier i forbindelse med indspilning af ”Salmer af Th. Laub”

Anmeldelser:

Erik Hildebrandt-Nielsen: Jakob Lorentzen: Korvers til Kirkeåret I & II

Peter Weincke: Margrethe T. Østergaard (red.): Tillæg til Den Danske Koralbog; Henrik Glahn og Margrethe T. Østergaard: Melodisamling til Den Danske Salmebog 2002, Enstemmig udgave

Michael Hemmingsen: Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog I-II

Bilag: Demo-cd med salmer af Thomas Laub

2006

Henrik Glahn og Dansk Kirkesang

Michael Hemmingsen: Salmevalgsforslag fra faste til pinse

Christian Thodberg: Jesu Tro. Om Grundtvigs salme ”Gud Herren saae til jorden ned” (1845)

Peter Thyssen: Gudstjeneste, æstetik og musik

Bine Bryndorf: Salmesang til orgelklang. Orgelledsagelse af menighedssang – historisk og aktuelt

Peter Thyssen: Alternative salmemelodier – et dansk fænomen

Jørgen Ernst Hansen: Melodierne til ”Gud Helligånd, vor trøstermand” og ”Påske vi holde”

Hans Ole Thers: Melodierne til ”Se, nu stiger solen” og ”Dejlig er den himmel blå”

Thomas Viggo Pedersen: Melodierne til ”Nåden, hun er af kongeblod” og ”Fyldt af glæde over livets under”

Arne Berg: Melodierne til ”Her vil ties, her vil bies”

Anmeldelse:

Stefan Lamhauge Hansen: Den danske Salmebog – udgave med enstemmige melodier (2005)


2007-2013

Inge Bønnerup: Omkring Thomas Laubs salmemelodier

Thomas Holme Hansen: Thomas Laubs breve til Knud Jeppesen 1914-1927

Erik Hildebrandt-Nielsen: Om orgelledsagelse af salmesang

Dansk Kirkesangs Årsskrift 1940-2013: Tekst
bottom of page