top of page

DANSK KIRKESANGS ÅRSSKRIFT 1940-2005

Enkeltnumre af Dansk Kirkesangs Årsskrift kan købes,
så længe lager haves:

1960-1988: 30 kr. pr. stk.
1989-1999: 80 kr. pr. stk.
2000-2005: 100 kr. pr. stk.

Music Notes
Dansk Kirkesangs Årsskrift 1940-: About

1940

Chr. Welding: Thomas Laub
Mogens Buch: Iagttagelser og Betragtninger vedrørende Orglets Funktion i Gudstjenesten samt nogle Bemærkninger om dets Plads i Kirkerummet
Harald Vilstrup: Lidt om den ældste kristne Salmedigtning  

1941

Gunnar Pedersen: Oversigt over "Kyries" og "Glorias" Historie fra Oldkirken til vore Dage
Knud Jeppesen: Korsangen i Kirkens Tjeneste
Jens Peter Larsen: Gudstjeneste og Salmevalg  

1942

Mogens Buch: Nogle Ord om "Samfundet Dansk Kirkesang" og dets Arbejde
Knud Jeppesen: Om Udførelsen af ældre Vokalmusik
Harald Vilstrup: Den oldkirkelige og middelalderlige latinske Salmedigtning

1943

Gunnar Pedersen, Johannes Schepelern, Kristen Ejner Skydsgaard, Harald Vilstrup: Forslag til En dansk Højmesseliturgi
Arthur Arnholtz: Brorsons Svanesang
Jens Peter Larsen: Omkring Povl Hamburgers Laub-Biografi  

1944

Harald Vilstrup: Salmebogssagen
Peter Thomsen, Mogens Wöldike: Orgelchoraler til Kirkeaaret  

1945-46

Povl Hamburger: Om Laubs Rekonstruktioner af de gamle Kirkemelodier
Jens Peter Larsen: Laubs Melodiredaktioner og Ord/Tone-Problemet
Mogens Wöldike: Nogle Problemer ved Udførelsen af ældre Musik  

1947

Jens Peter Larsen og Mogens Wöldike: Dansk Kirkesang 1922-1947
Thomas Laub: Et Brev til en Ven
Thomas Laub: Liturgisk Sang og Vise-Sang
Harald Vilstrup: Lammets Brud
Harald Vilstrup: Aften-Sang
Henrik Glahn: Om Reformationstidens Salmemelodier og deres Rytme
Jakob Videbæk: Erindringer fra Sommermøderne gennem 25 Aar i Samfundet Dansk Kirkesang
Fortegnelse over sommermøder, publikationer m.m. 1922-47  

1948-49

Harald Vilstrup: Drag ind af dine porte (En salme og tre digtere)
Jens Peter Larsen: Litaniet i den danske kirke
Gunnar Pedersen: Bibelske psalmer i nutidsbrug  

1950-51

Søren Sørensen: Heinrich Schütz
Ethan Rosenkilde Larsen: Om orgelkoralen og dens stilling i det kirkelige orgelspil i dag
Harald Vilstrup og Henrik Glahn: Den åndelige vise »Jeg vil mig Herren love«  

1952

Mogens Wöldike: Nogle tanker på Thomas Laubs 100-års dag
Svend Aage Nielsen: Form og indhold i gudstjenesten
Harald Vilstrup: Salmedigteren Paul Gerhard
Ulrich Teuber: Claude Goudimel som psalmekomponist
Henrik Glahn: De danske kyriesalmer i historisk, tekstlig og musikalsk belysning  

1953-54

Mogen Wöldike: Det udvidede litani i den nye salmebog
Gunnar Pedersen: Aftensangsgudstjenesten
Harald Vilstrup: Et par gamle salmer om død, opstandelse og evigt liv
Henrik Glahn: Om melodierne
Søren Sørensen: Johann Hermann Schein's »Opella nova«. Koralkantatens indvarsling
Henning Bro Rasmussen: William Byrd's og Orlando Gibbon's anthemkompo­sitioner. Med en indledning om den anglikanske tidesang  
TIL TOP

1955

Jens Peter Larsen og Mogens Wöldike: Melodihenvisningsliste
Harald Vilstrup: Om vurderingen af Thomas Kingos salmer
Gunnar Pedersen: Omkring nadverritualet  

1956

Christian Thodberg: Liturgi og kirkesang i den græske kirke
Harald Vilstrup: Tre åndelige sange
Jørgen Schultz: At »glemme sin trængsel og more sin længsel«

1957

Erik Dal: Vore folkevisemelodier. Thomas Laubs synspunkter og deres revision
Inger-Hanne Stenderup Jensen: Johann Crüger og hans kirkemelodier
Harald Vilstrup: Nye salmer (K. L. Aastrup)  

1958-59

Bo Lundgreen: Helligånds-organisten Christian Geist
Jørgen Schultz: Maria hun er en jomfru reen
Henrik Glahn: Om melodien til "Maria hun er en jomfru reen"
Harald Vilstrup: Gudstjenestens lovsang
Arthur Arnholtz: Gammel og ny folkelighed. Folkesang og fællesskab
Gunnar Pedersen: Danske Messebøger fra reformationstiden  

1960

Harald Vilstrup: Tomhed og fylde – Udvalgte salmer og bibelske digte 1937-1957

1961-62

Mogens Wöldike: Tale ved afsløringen af minderuden for Thomas Laub i Helligånds­kirken
Christian Thodberg: Liturgi og teologi
Jørgen Schultz: To salmer om "Guds underlige veje"
Henrik Glahn: Om melodierne
Harald Vilstrup: Den sønderjydske indsats for dansk salmedigtning. Om H. Hejselbjerg Paulsens disutats: "Sønderjydsk Psalmesang 1717-1740"
Søren Sørensen: Monteverdis kirkemusik
Jens Peter Jacobsen: Mogens Pedersøn

1963-64

Søren Sørensen: Dansk Kirkesang i går og i dag
Lars Bülow Davidsen: Melodistoffet i Arrebos psalter
Harald Vilstrup: En bøn for gamle folk, og om den kristelige kirkes alderdom
Jørgen Schultz: Gudstjeneste og salmevalg
Torben Schousboe: Nye koralbøger (om Nordisk Koralbog 1961 og Tillägg til Den svenska Koralboken 1963)  

1965-66

1965-66
Christian Thodberg: Den græske tidebøn
Mogens Helmer Pedersen: Kingosangen i folkelig dansk tradition
Kamma Wedin: Komponisten til "Dejlig er den himmel blå". Omkring nogle optegnelser af A. P. Berggreen vedrørende Vartov-sangen
Jørgen Schultz: Med munden fuld af jord (om K. L. Aastrups salmer)
Torben Schousboe: Index til Dansk Kirkesangs Årsskrift m.m. 1924-1966  

1967-68

Henrik Glahn: På Mogens Wöldikes 70-årsdag
Mogens Wöldike: Erindringer om Laub og Carl Nielsen
Erik Dal: Mellem Sthen og Kingo. Salmer i Den Danske Salmebog, som er fremkommet i danske salmebøger c. 1600-1680
Poul Nielsen: Kirke og musikalsk modernisme. Et dogmatisk essay
Harald Vilstrup: Fordømt og frelst (Digte over Luther-tekster)
Jørgen Schultz: Om tolkning af gudstjenestens salmer  

1969-70

Erik A. Nielsen: "Den allerlifligste Musica". Teologi og æstetik i Hans Thomissøns Salmebog 1569
Erik Dal: Text af Brorson, Melodi af Laub. Salmegennemgang på Dansk Kirkesangs årsmøde
Christian Thodberg: "Alt står i Guds Faderhånd" og "Op til Guds hus vi gå". Belyst ud fra forholdet­ mellem Grundtvigs prædikener og hans salmer i sommeren 1856
Henrik Glahn: Om melodierne til "Alt står i Guds Faderhånd2
Torben Schousboe: Barn af huset –? Nogle tanker og problemer omkring et utrykt forord til Carl Nielsens "Salmer og Aandelige Sange"

1971-72 (JUBILÆUMSNUMMER)

Thomas Laub: "Kunde jeg i trofast stræben" (digt)
Jørgen Brincker: To sange af Thomas Laub
Jørgen I. Jensen: Musikalsk isolation og gudstjenstligt fællesskab i Laubs to tidlige skrifter
Gunnar Pedersen: Dansk Kirkesang og den liturgiske udvikling
Jens Peter Larsen: Koralbøger og koralbogsproblemer siden Laub's »Dansk Kirkesang« 1918
Povl Hamburger: Den danske vægtermelodis historie. En kritisk-sammenfattende redegørelse
Søren Sørensen: Hvem har skrevet den romantiske melodi til "Herren han har besøgt sit folk"?
Christian Thodberg: "De Levendes Land" og prædikenerne sommeren 1824. Prædiken og salme hos Grundtvig I
Christian Thodberg: Årsskiftet 1839-40 og salmen "Vor Herre! til dig maa jeg tye". Prædiken og salme hos
Grundtvig II
Fortegnelse over sommermøder, publikationer m.m. 1948-72  

1973-74

Harald Vilstrup: Den klassiske (oldkirkelige og middelalderlige) latinske hymne på baggrund af Den danske tidebog
Christian Thodberg: Prædiken og salme hos Grundtvig III: Omkring Sang-Værkets 1. bind 1836/37
Erik A. Nielsen: Tag det sorte kors fra graven. En fortolkning
Helge Skovmand: Thomas Laub og de laubske melodier
Søren Sørensen: Om kirkesangen i Slesvig-Holsten siden reformationen
John Bergsagel: Hovedlinier i engelsk kirkemusik indtil Vaughan Williams  

1975-76

Thomas Laub: "Ih se dog, – forår i Februar"
Børge Ørsted: Thomas Laub på orgel- og pinebænken i Holmens kirke
Henrik Glahn: "I Jesu navn" – en gammel visemelodi med mange udløbere
Ea Dal: Omkring Schiørrings tyske koralbog
Facsimile af meloditillægget til Guldbergs salmebog 1778 med kildefortegnelse ved Henrik Glahn
Christian Thodberg: Om "Jesus, hvor er du dog henne"
Henrik Glahn: Om melodien til "Jesus, hvor er du dog henne"
Torben Schousboe: Ny facsimile-udgave (N. Schiørring: Kirke-Melodierne og Coral-Bog 1783)  

1977-78

Jørgen I. Jensen: Gensyn med "Musik og kirke". Nogle teologiske og musik-kulturelle perspektiver
Christian Thodberg: Om "Du Herre Krist". En salme af Sthen i en ny bearbejdelse
Henrik Glahn: Om melodien til "Du Herre Krist"
Søren Sørensen: Salmesang i grænselandet efter 1864. Om Prahl og Heinebuchs melodi­samling (1892 og 1895) til den dansk-slesvigske salmebog  

1979-80

Søren Sørensen: Messemelodier og messetoner – deres baggrund, historie og aktuelle status
Olav Andersen, Henrik Glahn, Gunnar Pedersen, Torben Schousboe, Søren Sørensen og Christian Thodberg: "Månedens salme" – 30 salmer i tekst og melodi  

1981-82

Henrik Glahn: Nogle genudgivelser fra ældre dansk salmesang: Melodistoffet i "Pontoppidans salmebog" 1740/1742 og "Udvalgte Psalmer" – en anonym dansk salmesamling fra 1738
Bent Noack: Baggrunden for salmen "Kommer sjæle dyrekøbte"
Erik Ransby: Tilblivelsen af Thomas Laubs kirkesangsreform  

1983-84

Jens Peter Larsen: Grundtvigs salmemelodier
Christian Thodberg: Digtet "De Levendes Land" belyst ud fra Grundtvigs prædikener og den bibelske poesi
Torben Schousboe: "Dit syngende folk...". Om melodierne til Grundtvigs salmer og sange
Henrik Fibiger Nørfelt: Henrik Rung og den grundtvigske kirkesang
Jørgen I. Jensen: Laub var grundtvigsk teolog
Søren Sørensen: Carl Nielsen om Thomas Laub
Henrik Glahn: Den gamle melodi til "Rejs op dit hoved"

1985-88

Henrik Glahn: Jens Peter Larsen og dansk kirkesang
Søren Sørensen: Mogens Wöldike og dansk kirkesang
Christian Thodberg: Gudstjeneste og folkelighed
Betty Højgaard: "Krist lå i dødens bånd i nat"
Christian Thodberg: "Guds Søn kom selv til Jordans flod"
Henrik Glahn: Om melodierne til "Christ lag in Todesbanden" og "Christ unser Herr zum Jordan kam"
TIL TOP

1989-93

Christian Thodberg: Grundtvigs græske vækkelse og Sangværket
Peter Thyssen: "Kling hver gammel kirke-salme, som du først var gjort i går". Om kirke, kunst og samtid
Hanne Tougaard og Peter Thyssen: Enigheden og afstanden mellem Thomas Laub og Carl Nielsen i deres syn på salmemelodier
Henrik Glahn: Indledning til Otto Kades breve til Thomas Laub
Henrik Glahn: Otto Kades breve til Thomas Laub 1889-1898 – oversat og kommenteret  

1994

Erik Skyum-Nielsen: Moderne salmer
Karen Horsens: Gamle og nye salmer
Arne Berg: Hvad er en god salmemelodi?
Christian Thodberg: Er Laub kommet for at blive?
Carsten Bach-Nielsen: Fra Siunge-Kor til Svane-Sang
Peter Thyssen: Var Brorson pietist?  

1995

Bine Bryndorf: "Syng Herren en ny Sang" – betragtninger og overvejelser over musikken i gudstjenesten
Henrik Glahn: Nogle breve mellem Thomas Laub og P. E. Lange-Müller (om Rådhus­klokkerne med mere)
Peter Thyssen: Bach, Laub og kirkemusikken
Bine Bryndorf og Peter Thyssen: "For kendere og liebhavere..." – Johann Sebastian Bachs Clavier-Übung 3. Teil  

1996

Lisbeth Lindegaard: Koralernes betydning og det musik-teologiske samspil i Johann Sebastian Bachs Johannes Passion
Christian Thodberg: Salmevalget i den danske gudstjeneste i tiden før Kingos Salmebog
Peter Thyssen: Salmer i originalversion – En hymnologisk kommentar til salmebogs­kom­missionens statusrapport 1996
Henrik Glahn: Om musikken i salmebogskommissionens statusrapport – En kritisk vurdering  

1997 (JUBILÆUMSNUMMER)

Stiftelsen af Samfundet Dansk Kirkesang 1922
Niels Møller: Københavns Drengekor og Dansk Kirkesang
Hans Nyholm, Walther Börner, Heinrich Hildebrandt-Nielsen: Veteranerne ser tilbage
Henrik Glahn: Laubs udvikling frem mod kirkesangsreformen
Peter Thyssen: Carl von Winterfeld – et forbillede for Thomas Laub
Christian Thodberg: Grundtvig og den danske gudstjenestetradition i inter­nationalt perspektiv
Jens Lyster: Hans Christensen Sthen som kontrafakturdigter
Christian Thodberg: Om "Vor Herre! til Dig maa jeg tye"
Peter Weincke: Kirkemusik og orgelkultur. Om Det danske Orgelselskabs jubilæumspublikation  

1998-99

Christian Thodberg: K. L. Aastrup – den danske salmedigter i det 20. århundrede
Henrik Glahn: Omkring H. O. C. Zincks koralbog 1801 – nogle tilføjelser til facsimileudgavens efterskrift
Mette Krogholm Pedersen: Hvornår er tekst og melodi i vellykket samspil?
Peter Thyssen: Grundtvig-salmerne i salmebogen
Peter Thyssen: Om gudbilledlighed og evighed. To nye Grundtvig-salmer  

2000

Christian Thodberg: Salmebogens nødvendighed i den lutherske gudstjeneste
Peter Thyssen: Salmebogen som brugsbog
Jesper Høgenhaven: Kingo i salmebogen – levende tradition og konstrueret "autenticitet"
Karen Horsens: Hvad forstår man ved at forstå?
Henriette Bacher Lind: Billedbrugen i moderne salmer
Henrik Glahn: Om salmebogsforslagets "nye" melodier til "gamle" salmer
Christian Thodberg og Peter Thyssen: Brorson-salmerne i Forslag til ny salmebog

2001-2004

Henrik Glahn: Søren Sørensen
Heinrich Hildebrandt-Nielsen: Hans Nyholm
Peter Thyssen: Den nye salmebog - 1 år efter
Stefan Lamhauge Hansen: "I et kys kan alt udtrykke" - Salmebogen mellem poetisk sanselighed og forståelighed
Henriette Bacher Lind: Der må være en grænse! - Om de folkelige krav og den kirkelige imødekommenhed
Peter Weincke: Nyt lys over Hans Thomissøns messetoner fra 1569
Lotte Vibe Pedersen: Musik og teologi i Johann Sebastian Bachs "Orgelbüchlein"
Anmeldelser:
Thomas Viggo Pedersen: Henrik Glahn: Salmemelodien i dansk tradition 1569-1973
Peter Weincke: Peter Ryom: Kirkemusikleksikon
Michael Hemmingsen: Gerhard Pedersen og Erik Ågård: Salmer til kirkeåret. Forslag til salmevalg ved kirkeårets gudstjenester

2005

Michael Hemmingsen: Præstens salmer eller præstens salmevalg?
Henrik Palsmar: Genhør med Thomas Laub
Peter Thyssen: Thomas Laub - samvittigheden i den danske kirkesang
Henrik Glahn: Musik og kirke - en hidtil utrykt Laub-artikel
Henrik Glahn: De ældre melodier i Thomas Laubs reformsamlinger og deres betydning i nutidens kirkesang
Peter Weincke: Laup-receptionen i Koralbog til Den Danske Salmebog 2003
Jakob Lorentzen: Praktisk-musikalske erfaringer med Laubs salmemelodier i forbindelse med indspilning af "Salmer af Th. Laub"
Anmeldelser:
Erik Hildebrandt-Nielsen: Jakob Lorentzen: Korvers til Kirkeåret I & II
Peter Weincke: Margrethe T. Østergaard (red.): Tillæg til Den Danske Koralbog; Henrik Glahn og Margrethe T. Østergaard: Melodisamling til Den Danske Salmebog 2002, Enstemmig udgave
Michael Hemmingsen: Jørgen Kjærgaard: Salmehåndbog I-II
Bilag:
Demo-cd med salmer af Thomas Laub

Dansk Kirkesangs Årsskrift 1940-: List
bottom of page